Flex Scrunch
SHAPING REVOLUTIONIZEDUpptäck våran unika Alera Invisible Scrunch™

Integritetspolicy

På Alera värnar vi om din personliga integritet och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade vid användning av våra tjänster.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor (du hittar kontaktinformation längst ned i detta dokument).

Innehållsförteckningen nedan hjälper dig att navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

 1.      Vad är en personuppgift?
 2.      Vad är en personuppgiftsbehandling?
 3.      Vem ansvarar för de personuppgifter Alera samlar in?
 4.      När behandlar vi dina personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar vi?
 5.      Varför behandlar vi uppgifter om dig?
 6.      Lagliga grunder för behandling av personuppgifter
 7.      Profilering
 8.      Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 9.      Delning av personuppgifter
 10.   Hur skyddar vi dina personuppgifter?
 11.   Dina rättigheter
 12.   Cookies
 13.   Kontaktinformation

   

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande, person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
 

2. Vad är en personuppgiftsbehandling?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, strukturering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

3. Vem ansvarar för de personuppgifter som Alera samlar in?

AleraWear.com är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter och avser att behandla alla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning (Europaparlamentets dataskyddsförordning 2016/679).

4. När behandlar vi dina personuppgifter och vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som handlar hos Alera 
Information som samlas in i samband med köp krävs för att du som konsument ska kunna ingå avtal med Alera och för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser som hör till ett köp.

Den data vi behandlar är:

 •        Namn
 •        Personnummer
 •        Adress
 •        E-postadress
 •        Telefonnummer
 •        Betalningsuppgifter
 •        Kundnummer
 •        IP-adress
 •        Uppgifter om dina köp
 •        Information om hur du använder Alera’s webbplats

4.2 För dig som som har ett konto på Alera
Innehar du ett konto på Alera samlar vi in de personuppgifter du lämnar vid kontoregistrering samt löpande insamling under tiden du har kvar ditt konto hos Alera.

Den data vi behandlar är:

 •        Namn
 •        Adress
 •        E-postadress
 •        Kundnummer
 •        IP-adress
 •        Uppgifter om dina köp
 •        Information om hur du använder Alera’s webbplats

4.3 För dig som prenumererar på Aleras nyhetsbrev 
Vi strävar efter att du som prenumerant på Alera nyhetsbrev ska få så intressant och relevant information/erbjudanden som möjligt.

Den data vi behandlar är:

 •        E-postadress
 •        IP-adress
 •        Information om hur du använder Alera’s webbplats
 •        Hur du interagerar med våra nyhetsbrev (vilken typ av produkter och erbjudanden du finner relevanta)
 •        Uppgifter om dina köp

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

De personuppgifter vi på Alera behandlar för dig som kund hos oss behandlas primärt i syfte att:

 •        Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 •        Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 •        Erbjuda allmän kundvård och kundservice (t ex besvara frågor och korrigera felaktiga uppgifter).
 •        Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 •        Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 •        Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 •        Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 •        Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 •        Efterleva tillämplig lagstiftning.
 •        Administrera och hantera ditt personliga konto hos Alera.

Personuppgifter för nyhetsbrevsprenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

 •        Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan, e-post eller SMS.
 •        Möjliggöra kommunikation med dig som Prenumerant via e-post eller SMS.


6. Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

I det här avsnittet beskrivs de lagliga grunder och avvägningar som Alera baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Dina personuppgifter behandlas bland annat för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp. Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig som nyhetsbrevsprenumerant för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse för våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med Alera. Detta för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden och målsättningen att kunna tillhandahålla en upplevelse skräddarsydd för just dig.

Viss behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en, så kallad, intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka relevanta erbjudanden till just dig. Detta kan innebära en begränsad segmentering av kunder som t.ex. baserar sig på köpbeteende.

Alera behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning.

I vissa fall kan Alera ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 

7. Profilering

För prenumeranter på Aleras nyhetsbrev kan vi komma att behandla dina personuppgifter genom profilering. Detta innebär att vi, baserat på hur du använder vår webbplats, vilka varor och erbjudanden du visat intresse för, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med samt uppgifter om inköp, kan leverera en relevant shoppingupplevelse för dig som användare och att vi kan tillhandahålla erbjudanden vi tror passar just dig. Du kan närsomhelst invända mot den här typen av behandling av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta HELP@alerawear.se. När vi mottagit din anmälan kommer behandlingen av dina personuppgifter genom profilering att upphöra.
 

8. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Alera sparar dina personuppgifter så länge som behovet finns för att kunna fullgöra de uppgifter som de samlades in för. I vissa fall kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fullfölja lagstadgade krav eller bevaka Aleras rättsliga intressen.

För dig som kund 
Alera sparar dina uppgifter i högst 24 månader (två år) efter det att du som kund senast interagerade med oss (genomförde köp eller var i kontakt med oss på annat sätt).

För dig som kontoinnehavare 
Så länge du har ett konto hos Alera så sparar vi dina uppgifter.

 

9. Delning av personuppgifter

Alera kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part. Exempel på tillfällen då uppgifter kan vidarebefordras till tredje part är till speditör i samband med leverans av varor eller mediebyrå för distribution av marknadsföring.

Alera överför aldrig dina personuppgifter till tredje part för direktmarknadsföringsändamål.

Alera kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Aleras rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Alera har som målsättning att endast lagra personuppgifter inom EU/EES. Men om personuppgifter skulle föras över till något land utanför EU/EES säkerställer Alera att personuppgifterna är fortsatt skyddade enligt de lagar och regler som gäller för överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.
 

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

På Alera har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, manipulation och förlust. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på området.

Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Alera att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Alera redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

Alera åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
 

11. Dina rättigheter

Alera ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

 1.      Tillgång till dina personuppgifter 
  Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt den behandling som vi genomför gällande dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

   
 2.      Rättelse av dina personuppgifter 
  Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
   
 3.      Radering av dina personuppgifter 
  Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. En förutsättning för detta är dock att de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan även finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

   
 4.      Begränsning av behandling 
  Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt avsnittet “Rättelse av dina personuppgifter” ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Om Alera har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta dessa om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Alera har du rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du, under vissa förutsättningar, kan begära att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om Aleras personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Alera endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Alera har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 

12. Cookies

De cookies vi använder oss av på Alera förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Om du vill erbjuder din webbläsare eller enhet dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.
 

13. Kontaktinformation

Har du några frågor om vår Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

E-post: help@alerawear.com